RCSS donates camp beds to local government

Anmezir ki sityasyon COVID 19 I bouz lo en lot nivo, partener local I kolabor plis pou asire ki lasistans I ariv kot sak endividi dan pei. Ozordi, Sosyete Lakrwa Rouz Sesel, I ankor enn fwa asiste en lot son partener dan sa lalit kont COVId 19.

Volonter Lakrwa Rouz Sesel, Madanm Karine Ernesta I prezant Imsye Peter Estico, Zofisye Proze dan Seksyon Dirzans Lanvironman kot Gouvernman Lokal, avek 30 Camp beds, 100 blenket e lenz pour asiste zot dan zot travay pour ed bann ki vilnerab dan kominote atraver pei.

I anan osi lezot lasistans ki sa Sosyete Nasyonal pe fer an vi sa sityasyon COVID 19. En dizenn volonter Lakrwa Rouz Sesel pe osi travay avek lapolis e Departman Risk e Dezas, DRDM, lo bann permi mouvman dan pei, e inn osi asiste DRDM avek 4 camp beds e lezot lozistik.

De partman Gouvernman Lokal e DRDM i parmi bann partener kle Lakrwa Rouz Sesel. E Sekreter Zeneral sa Sosyete Nasyonal inn dir ki sa ki enportan se asire ki sa kolaborasyon e partenarya i mars byen e sak partener i konn son rol e responsabilite pour ki sak endividi dan pei i ganny asiste dan sa kriz COVID 19. Inn dir ki bokou pe ganny fer pou ki bann ki vilnerab i osi pa ganny kit deryer.

Lakrwa Rouz inn osi fer distribisyon serten ketsoz legim, fri kot lakaz bann dimoun aze dan pei, enkli Praslin La Digue. Sa Sosyete inn dir ki son rol stratezik se ki bann kominote I vinn pli rezilyan, donn lasistans dan en fason enparsyal san okenn diskriminasyon.